Ризико Кредит

Планирате да купите стан на кредит?
Заштитете го Вашиот капитал од последица на несреќен случај, обезбедете сигурност на отплата, и заштитете го Вашето семејство.

Намена


 •  Со продуктот РИЗИКО КРЕДИТ можат да се осигураат сите здрави лица на возраст од 18 до 70 години,
 •  Периодот на траење е поврзан со периодот на исплата на кредитот, и може да биде од 1 до 30 години.
 •  Во случај кога две или повеќе лица се осигурени за истиот кредит, осигурената сума ќе се подели пропорционално помеѓу овие лица, освен ако не е поинаку договорено со полисата.

Компакт

Покритие


 •  финансиска заштита во случај на смрт.

Оптимум

Покритие


 •  финансиска заштита во случај на смрт,
 •   заштита во случај на трајна целосна работна неспособност.

Имате прашање?

Contact details  

info@uniqa.mk  Продажна мрежа  

Сакате понуда?

Ве молиме пополнете ги бараните полиња, а ние ќе ја пресметаме премијата на полисата и ќе Ви доставиме понуда во најкраток рок.


ПОКРИТИЕ
 • Сигурност при отплата на кредит
 • Имотна заштита
 • Финансиска заштита на семејството
 • Заштита во случај на трајна работна неспособност
 • Возраст од 18 до 70 години
 
Предности
 1. Финансиска заштита на семејството
 2. Имотна заштита
 3. Враќање на кредит.
 1. Може да се склучи договор со:
 • Еднократно плаќање на премијата
 • Повеќекратно плаќање на премијата, и тоа - месечно, квартално, полугодишно и годишно. При склучување на договор со повеќекратното плаќање на премијата, договорувачот има обврска да плати премија за само 70% од времетраењето на осигурувањето.
СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ
Живот Плус е осигурување кое претставува идеална комбинација на квалитетно долгорочно штедење и осигурување на живот.
Дознај повеќе
Никој не може со сигурност да ја предвиди иднината на Вашето дете, но Вие уште сега можете да направите таа иднина да биде поубава и полесна.
Дознај повеќе
Програмата РИЗИКО Ви овозможува врвна лична и семејна сигурност, преку високо осигурана сума во случај на траен инвалидитет, смрт поради незгода и природна смрт.
Дознај повеќе
Со договорувањето на програмата КОМФОРТ, преку долгорочно штедење, мудро вложувате во вашата и заштитата на вашето семејство во случај на настапување на болест, повреди или хируршки интервенции.
Дознај повеќе