Патничко осигурување

  •  заштита од несреќен случај
  •  заштита од кражба на багаж
Дознај повеќе

  •  Полисата ги покрива трошоците за итна лекарска интервенција
Дознај повеќе