Испрати ја страницата | Отпечати ја страницата

Осигурување од одговорност

Осигурувањето од одговорност игра многу важна улога во економијата и општеството. Осигурувањето од одговорност ги заштитува претпријатијата од загуби за кои можно е да не бидат во можност да ги исплатат, и обезбедува еден механизам преку кој поединци добиваат обештетување за штети предизвикани на нив, како и надокнада на нивните приходи.

Преку овој производ, Уника ве заштитува од одговорноста спрема трети лица согласно законската регулатива, Уника ви нуди осигурување од:

 • Општа одговорност;
 • Одговорност од поседување на имот;
 • Одговорност на работодавецот кон вработените.

 

Професионална одговорност на:

 • Нотари
 • Ревизори
 • Стечајни управници
 • Судски извршители
 • Брокерски друштва и друштва за застапување
 • Лекари
 • Адвокати
 • Проектанти
 • Туристички агенции
 • Сметководители и др.
Испрати ја страницата | Отпечати ја страницата