Колективно осигурување од несреќен случај - незгода


Потребни документи:

  • Пополнета Пријава/образец на УНИКА, со точна адреса и тел.број <преземи образец тука>
  • Фотокопија од полиса и список на ученици/Потврда за редовен работен однос со точен датум на
  • стапување (може и фотокопија од М1/М2)
  • Полициски записник - Доколку несреќниот случај незгода е настанат при сообраќајна незгода
  • Комплетна медицинска документација од денот на повредата и контролните прегледи и РТГ снимки
  • доколку има скршеници/трауми
  • Сметкопотврди за лекување
  • Боледувања
  • Трансакциска сметка од родител
  • Фотокопија од извод од матична книга на родени на ученикот / студентот

Имате прашање?

Contact details

info@uniqa.mk  Контакт

ОСТАНАТИ ПРИЈАВИ НА ШТЕТИ