Патничко-здравствено осигурување при патување во странство


  • Пополнета Пријава/образец на УНИКА, со точна адреса и тел.број <преземи образец тука>
  • Изјава од осигуреникот, во која ќе ги наведе околностите под кои се случил настанот, односно
  • зошто се јавил на лекар, и дали настанот/случајот го пријавил во КОРИС
  • Фактура за платено лекување и доказ дека истата е платена од негова страна
  • Специјалистички извештај од доктор, односно комплетна медицинска документација
  • Фотокопија од предната страна од пасошот, од влезните и излезните печати
  • Фотокопија од полисата за патничко осигурување
  • Транскациска сметка од осигуреникот

Имате прашање?

Contact details

info@uniqa.mk  Контакт

ОСТАНАТИ ПРИЈАВИ НА ШТЕТИ