Друштво за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ а.д. Скопје


Услови за осигурување на живот
(документот ви е достапен за преглед со кликнување на поднасловот)

19. Осигурување на живот

- Општи услови за осигурување на живот во случај на смрт или доживување со повеќекратно плаќање на премија
- Општи услови за осигурување на живот во случај на смрт (Ризико)
- Посебни услови за осигурување на зголемени ризици (аномален ризик) со осигурување на живот
- Посебни услови за осигурување на живот за случај на смрт и доживување
- Посебни услови за осигурување на живот во случај на смрт или доживување со еднократно плаќање на премија
- Посебни услови за осигурување на деца
- Посебни услови за колективно осигурување на живот за случај на смрт и доживување со девизна клаузула
- Посебни услови за осигурување на живот во случај на смрт со опаѓачка осигурена сума (Ризико кредит)
- Општи услови за осигурување на живот во случај на смрт или доживување и настапување на тешки болести

20. Осигурување на живот во случај на брак и породување
- Посебни услови за осигурување на деца

21. Осигурување на живот во врска со удели во инвестициски фондови

- Општи услови за животно осигурување поврзани со инвестициски фондови
- Посебни услови за осигурување на живот поврзани со инвестициони фондови за планско зголемување на премија и износ на осигурена сума
- Прилог 1 

Дополнително осигурување кон осигурување на живот

01. Дополнително осигурување од незгода

- Дополнителни услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај со осигурување на живот
- Таблица за одредување на процентот на траен инвалидитет како последица од несреќен случај (незгода)

02. Дополнително здравствено осигурување

- Општи услови за доброволно здравствено осигурување кон осигурување на живот
- Посебни услови за за дневен надомест за болничко лекување (престој во болница) кон осигурување на живот
- Посебни услови за осигурување на еднократен (фиксен) паричен надомест за лекување кон осигурување на живот
- Табела за класификација на фрактури на коски
- Табела за одредување на сложеност на хируршки интервенции
- Дополнителни услови за здравствено осигурување при патување кон осигурување на живот

 

 

Имате прашање?

Contact details

info@uniqa.mk  Контакт

СЛИЧНО