Ризико Кредит

Планирате да купите стан на кредит?
Заштитете го Вашиот капитал од последица на несреќен случај, обезбедете сигурност на отплата, и заштитете го Вашето семејство.

Намена


 •  Со продуктот РИЗИКО КРЕДИТ можат да се осигураат сите здрави лица на возраст од 18 до 70 години,
 •  Периодот на траење е поврзан со периодот на исплата на кредитот, и може да биде од 1 до 30 години.
 •  Во случај кога две или повеќе лица се осигурени за истиот кредит, осигурената сума ќе се подели пропорционално помеѓу овие лица, освен ако не е поинаку договорено со полисата.

Компакт

Покритие


 •  финансиска заштита во случај на смрт.

Оптимум

Покритие


 •  финансиска заштита во случај на смрт,
 •   заштита во случај на трајна целосна работна неспособност.

Имате прашање?

Contact details  

info@uniqa.mk  Продажна мрежа  

Сакате понуда?

Ве молиме пополнете ги бараните полиња, а ние ќе ја пресметаме премијата на полисата и ќе Ви доставиме понуда во најкраток рок.


ПОКРИТИЕ
 • Сигурност при отплата на кредит
 • Имотна заштита
 • Финансиска заштита на семејството
 • Заштита во случај на трајна работна неспособност
 • Возраст од 18 до 70 години
 
Предности
 1. Финансиска заштита на семејството
 2. Имотна заштита
 3. Враќање на кредит.
 1. Може да се склучи договор со:
 • Еднократно плаќање на премијата
 • Повеќекратно плаќање на премијата, и тоа - месечно, квартално, полугодишно и годишно. При склучување на договор со повеќекратното плаќање на премијата, договорувачот има обврска да плати премија за само 70% од времетраењето на осигурувањето.
СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ
Живот Плус е осигурување кое претставува идеална комбинација на квалитетно долгорочно штедење и осигурување на живот.
Дознај повеќе
Никој не може со сигурност да ја предвиди иднината на Вашето дете, но Вие уште сега можете да направите таа иднина да биде поубава и полесна.
Дознај повеќе
Програмата РИЗИКО Ви овозможува врвна лична и семејна сигурност, преку високо осигурана сума во случај на траен инвалидитет, смрт поради незгода и природна смрт.
Дознај повеќе
Со договорувањето на програмата КОМФОРТ, преку долгорочно штедење, мудро вложувате во вашата и заштитата на вашето семејство во случај на настапување на болест, повреди или хируршки интервенции.
Дознај повеќе
Информации за колачињата
Оваа страница користи колачиња. Овие се користат за да се обезбеди функционалност на оваа веб-страница и да се анализира употребата на веб-страницата. Повеќе информации можете да најдете во нашата политика за приватност
Преференции за колачиња