Riziko Kredit

Planifikoni të blini banesë?
Mbrojeni kapitalin tuaj nga aksidentet, siguroni garanci në pagesë dhe mbrojeni familjen tuaj.

Qëllimi


 •  Me produktin Riziko Kredit mund të sigurohen të gjithë personat  nga mosha 18 deri në 65 vjeç,
 •  Periudha e sigurimit është e lidhur me periudhën e pagesës së kredisë dhe mund të jetë nga 1 deri në 30 vjet,
 •  Në rast kur dy ose më shumë persona janë të siguruar për të njëjtën kredi, shuma e siguruar do të ndahet në përpjesëtim të drejtë ndërmjet këtyre personave, vetën në rast kur është rënë dakord në mënyrë tjetër.

Kompakt

Mbulime


 •  Siguri financiare në rast vdekje

Optimum

Mbulime


 •  Siguri financiare në rast vdekje
 •  Mbrojtje në rast të paaftësisë së përhershme për punë

A keni ndonjë pyetje?

 

info@uniqa.mk  Rrjeti i shitjes  

Dëshironi ofertë?

Ju lutem plotësojeni  fushat e nevojshme, kurse ne do të llogarisim primin e policës dhe do t’ju dërgojmë  ofertë në një afat të shkurtër kohor.


MBULIME
 • Siguri gjatë pagesës së kredisë
 • Mbrojtje e pasurisë
 • Mbrojtje financiare e familjes
 • Mbrojtje në rast të paaftësisë së përhershme për punë
 • Mosha nga 18 deri në 65 vjeç
 
PËRPARËSI
 1. Mbrojtje financiare e familjes
 2. Mbrojtje e pasurisë
 3. Kthimi i kredisë
 1. Kontrata mund të lidhet me:
 • Pagesë të njëhershme të primit
 • Pagesë shumëvjeçare të primit  dhe atë – mujore, tremujore, gjashtëmujore dhe vjetore. Gjatë lidhjes së kontratës me pagesë shumëvjeçare të primit , kontraktuesi ka për detyrim të paguajë prim vetëm për 70% të periudhës së sigurimit.
PRODUKTE TË NGJASHME
Jetë plus është sigurim i cili paraqet kombinim ideal të kursimit cilësor afatgjatë dhe sigurimit të jetës.
Mëso më shumë
Askush nuk mundet me siguri të parashikojë të ardhmen e fëmijës tuaj, por tani ju mund të bëni që kjo e
ardhme të jetë më e bukur dhe më e lehtë.
Mëso më shumë
Programi RIZIKO Ju mundëson siguri personale dhe familjare, përmes një shume të lartë sigurimi në rast të paaftësisë së përhershme, vdekje si pasojë e aksidentit dhe vdekje natyrale.
Mëso më shumë
Me programin KOMFORT, nëpërmjet një kursimi afatgjatë, investoni me mençuri në mbrojtjen tuaj dhe të familjes tuaj në rast të shfaqjes së sëmundjeve kritike, lëndimeve ose intervenimeve kirurgjikale.
Mëso më shumë
Informacion mbi cookies
Kjo faqe përdor cookies. Këto përdoren për të siguruar funksionalitetin e kësaj faqe në internet dhe për të analizuar përdorimin e faqes në internet. Ju mund të gjeni më shumë informacion në politikën tonë të privatësisë.
Preferencat e cookies