Јунит Линк

Кај овој производ средствата на клиентите преку фонд се вложуваат во акции во повеќе од 100 високорангирани светски компании.

Намена


 •  Кај овој производ средствата на клиентите преку фонд се вложуваат во акции во повеќе од 100 високорангирани светски компании како што се Apple, Microsoft, Nestle, Johnson & Johnson, JP Morgan и други.
 •  На клиентите им дава можност за дисперзија на ризикот од вложување во акции
 •  Можност за приноси поголеми од оние кои можат да се добијат во банките, а притоа во исто време да го имаат осигурано својот живот.

Карактеристики


 •  Траењето на договорот е од 5 до 30 години,
 •  Може да се осигураат лица од 18 до 70 години,
 •  Осигурувањето треба да заврши во календарската година во која осигуреникот ќе наврши 75 години старост.

Заштита


 •  Осигурена сума на доживување (вредноста на инвестициското портфолио по истек на осигурувањето)
 •  Осигурена сума во случај на смрт ( збирот на загарантираниот износ во случај на смрт и вредноста на инвестициското портфолио)
 •  Загарантиран износ во случај на смрт ( Паричен износ кој се утврдува со одреден процент од вкупно договорената премија за целото времетраење на договорот за осигурување на живот)

Имате прашање?

Contact details  

info@uniqa.mk  Продажна мрежа  

Сакате понуда?

Ве молиме пополнете ги бараните полиња, а ние ќе ја пресметаме премијата на полисата и ќе Ви доставиме понуда во најкраток рок.


ПОКРИТИЕ
 • Вложување во акции
 • Траењето на договорот е од 5 до 30 години
 • Истовремено осигурување на живот
 
ДОПОЛНИТЕЛНА ПРЕДНОСТ
Покрај осигурувањето на живот, може да се договори и дополнително осигурување од незгода или дополнително здравствено осигурување.

На долунаведениот линк, може да најдете официјални податоци за вредноста на уделите на инвестициските фондови :

https://www.mse.mk/mk/open-end-investment-funds-yield

СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ
Живот Плус е осигурување кое претставува идеална комбинација на квалитетно долгорочно штедење и осигурување на живот.
Дознај повеќе
Планирате да купите стан на кредит?
Заштитете го Вашиот капитал од последица на несреќен случај, обезбедете сигурност на отплата, и заштитете го Вашето семејство.
Дознај повеќе
Програмата РИЗИКО Ви овозможува врвна лична и семејна сигурност, преку високо осигурана сума во случај на траен инвалидитет, смрт поради незгода и природна смрт.
Дознај повеќе
УНИКА ЛАЈФ А.Д. Скопје со цел за исполнување на потребите на своите клиенти, овозможи подигнување на заем во висина на откупната вредност на полисите за осигурување на живот со симболична каматна стапка.
Дознај повеќе
Информации за колачињата
Оваа страница користи колачиња. Овие се користат за да се обезбеди функционалност на оваа веб-страница и да се анализира употребата на веб-страницата. Повеќе информации можете да најдете во нашата политика за приватност
Преференции за колачиња