Градба и монтажа

Преку договорувањето на осигурителниот пакет ги пренесувате на УНИКА можните ризици кои што се присутни при изведбата на градежни и монтажни работи а кои ќе ја намалат ефикасноста на вашето деловно и професионално работење.

Комфорт

Основни ризици:


 •  пожар,
 •  град,
 •  удар од гром,
 •  експлозија,
 •  луња,
 •  паѓање на воздушно летало,
 •  манифестација и демонстрација,
 •  удар со сопствено моторно возило,
 •  градежна и монтажна незгода,
 •  неспретност,
 •  невнимание или лоша намера на работникот или некое друго лице.

Брошура Градба и монтажа

Оптимум

Покрај основните, ги опфаќа и следниве дополнителни ризици:


 •  земјотрес,
 •  поплава од внатрешни инсталации,
 •  поплава-порои и високи води,
 •  лизгање на тло,
 •  одронување и зарушување на земјиште,
 •  кршење машини за инсталации,
 •  провална кражба и разбојништво,
 •  одговорност од дејност на изведувачот кон трети лица,
 •  осигурување на градежните работи во гарантниот рок.

Премиум

Покрај основните и дополнителните ризици, опфаќа и:


 •  осигурување на вработените од последици на несреќен случај-траен инвалидитет или смрт од незгода,
 •  осигурување на вработените од приватна одговорност.

Имате прашање?

Contact details  

info@uniqa.mk  Продажна мрежа  

Сакате понуда?

Ве молиме пополнете ги бараните полиња, а ние ќе ја пресметаме премијата на полисата и ќе Ви доставиме понуда во најкраток рок.


ПОКРИТИЕ
 • Пожар
 • Поплава
 • Земјотрес
 • Провална кражба и разбојништво.
 • Осигурување на вработените
 
Што се може да се осигура?
 1. Градежни објекти во градба – новоградби.
 2. Градежни објекти во градба – реконструкции (поправки, доградби, надградби, адаптации).
 3. Градежен, занаетчиски и инсталационен материјал.опремата која е наменета за вградување во осигурениот објект во градба.
 1. Веќе постоечките објекти на кои се врши реконструкцијата.
 2. Помошен градежен материјал и алат во употреба.
 3. Монтажа на метални конструкции, машинска и електро опрема и инсталации.
 4. Градежна опрема и помошни објекти кои служат за изградба на градежниот објект (помошни згради, бараки, складишта, работилници, скелиња и друго).
 5. Деловно-техничка документација.
СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ
Пакетот Работа и Планирање е нов начин на осигурување со кој се осигурува имотот на малите, средните и големите претпријатија од различни видови на ризици на кои се изложени.
Дознај повеќе
Осигурителна заштита за покривање на изгубениот доход кој не може да го оствари осигуреникот, како и покривање на фиксните трошоци за време на прекинот на работа поради ризици опфатени со осигурувањето.
Дознај повеќе
Со ова осигурување се покрива одговорноста за штета која настанала, важи или е од дејност на осигуреникот, од поседување ствари, од правен однос, или од одредено својство како извор на опасност, што се одбележани во полисата за осигурување, односно во понудата за осигурување.
Дознај повеќе
Каско осигурување на моторни возила претставува осигурување на возилата кое овозможува покривање на штетите на сопственото возило независно од причината и виновникот.
Дознај повеќе
Информации за колачињата
Оваа страница користи колачиња. Овие се користат за да се обезбеди функционалност на оваа веб-страница и да се анализира употребата на веб-страницата. Повеќе информации можете да најдете во нашата политика за приватност
Преференции за колачиња