Осигурување од Одговорност

Со ова осигурување се покрива одговорноста за штета која настанала, важи или е од дејност на осигуреникот, од поседување ствари, од правен однос, или од одредено својство како извор на опасност, што се одбележани во полисата за осигурување, односно во понудата за осигурување.

Општа и професионална одговорност

Дејности:


 •  Нотари
 •  Ревизори
 •  Стечајни управници
 •  Судски извршители
 •  Брокерски друштва
 •   Друштва за застапување
 •  Лекари
 •  Адвокати
 •  Проектанти
 •  Туристички агенции
 •  Сметководители
 •  Геодети
 •  Инженери

Брошура Осигурување од одговорност

Одговорност од производ


 •  Се покрива одговорноста на производителот во случај на штета, која настанала од производот, кој осигуреникот односно овластеното лице го произведува и го испорачува како дел од своето деловно работење.
 •  Премијата за ова осигурување се одредува врз основа  на релевантни критериуми за утврдување на ризикот, кои се карактеристични за дејноста која се извршува како и од висината на осигурителното покритие.
 •  Брзо и квалитетно решавање на отштетни побарувања.

Одговорност на Работодавачот спрема вработените


 •  Несреќен случај на вработените во текот на работното време кој може да предизвика смрт, делумен или траен инвалидитет, случен како грешка на работодавецот, негов заменик или негов вработен.

Имате прашање?

Contact details  

info@uniqa.mk  Продажна мрежа  

Сакате понуда?

Ве молиме пополнете ги бараните полиња, а ние ќе ја пресметаме премијата на полисата и ќе Ви доставиме понуда во најкраток рок.


Карактеристики
Со ова осигурување се покрива граѓанско-правната вондоговорена одговорност на осигуреникот за штети настанати поради смрт и повреди, како и оштетување или уништување на предметите кои се во сопственост на трети лица.

Предности на осигурување од ОДГОВОРНОСТ:

•покривање на одговорноста за причинети штети при обавување на дејноста.
•покривање на голем број ризици кои можат да ја загрозат финансиската стабилност.
•брзо и квалитетно решавање на отштетни побарувања.

СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ
Пакетот Работа и Планирање е нов начин на осигурување со кој се осигурува имотот на малите, средните и големите претпријатија од различни видови на ризици на кои се изложени.
Дознај повеќе
Преку договорувањето на осигурителниот пакет ги пренесувате на УНИКА можните ризици кои што се присутни при изведбата на градежни и монтажни работи а кои ќе ја намалат ефикасноста на вашето деловно и професионално работење.
Дознај повеќе
Осигурителна заштита за покривање на изгубениот доход кој не може да го оствари осигуреникот, како и покривање на фиксните трошоци за време на прекинот на работа поради ризици опфатени со осигурувањето.
Дознај повеќе
UNIQA А.Д. Скопје нуди квалитетно осигурување за време на транспортот во копнен,
поморски и авионски превоз против сите ризици (ALL Risks) Kлаузула *А*.
Дознај повеќе
Информации за колачињата
Оваа страница користи колачиња. Овие се користат за да се обезбеди функционалност на оваа веб-страница и да се анализира употребата на веб-страницата. Повеќе информации можете да најдете во нашата политика за приватност
Преференции за колачиња