Sigurimi i Përgjegjësisë

Me këtë lloj sigurimi mbulohet përgjegjësi për dëm që ka ndodhur, është i vlefshëm ose është nga veprimtaria e të siguruarit, nga posedimi i mallrave, nga marrëdhënia juridike ose nga një pronë e caktuar si burim rreziku, të përcaktuar në policën e sigurimit, domethënë në ofertën e sigurimit.

Përgjegjësia e përgjithshme dhe profesionale

Veprimtari:


 •  Noter
 •  Auditor
 •  Administrator falimentimi
 •  Përmbarues
 •  Shoqëri broker
 •  Shoqëri për ndërmjetësim
 •  Mjekë
 •  Avokatë
 •  Proektus
 •  Agenci turistike
 •  Kontabilist
 •  Gjeodez
 •  Inxhinier

Shkarko broshurën

Përgjegjësi nga produkti


 •  Mbulohet përgjegjësinë e prodhuesit në rast dëmi të shkaktuar nga produkti, të cilin i siguruari ose personi i autorizuar e prodhon dhe e shpërndan si pjesë e veprimtarisë së tij.
 •  Primi për këtë sigurim përcaktohet në bazë të kritereve përkatëse për përcaktimin e rrezikut, të cilat janë karakteristike për veprimtarinë që kryhet si dhe limiti i shumës së siguruar.
 •  Zgjidhje e shpejtë dhe cilësore e dëmeve.

Përgjegjësia e Punëdhënësit ndaj punonjësve


 •  Rast fatkeqësie i punonjësve gjatë orarit të punës që mund të shkaktojë vdekje, paaftësi të pjesshme ose të përhershme, që ndodh si gabim i punëdhënësit, zëvendësit ose punonjësit e tij.

A keni ndonjë pyetje?

 

info@uniqa.mk  Rrjeti i shitjes  

Dëshironi ofertë?

Ju lutem plotësojeni  fushat e nevojshme, kurse ne do të llogarisim primin e policës dhe do t’ju dërgojmë  ofertë në një afat të shkurtër kohor.


KARAKTERISTIKA
Ky sigurim mbulon përgjegjësisë civile juridike të të siguruarit për dëme të shkaktuara nga vdekja dhe lëndime, si dhe dëmtime ose shkatërrime të objekteve që janë në pronësi të palëve të treta.

Përfitimet e sigurimit të PËRGJEGJËSISË:

 • Mbulimi i përgjegjësisë për shkaktimin e dëmeve gjatë aktivitetit.
 • Mbulimi i një numër të madh rreziqesh që mund të rrezikojnë stabilitetin financiar.
 • Zgjidhjen e shpejtë dhe cilësore të dëmeve.
PRODUKTE TË NGJASHME
Paketa Punë dhe Planifikim është mënyrë e re për të siguruar pasurin e ndërmarrjeve të vogla, të mesme dhe të mëdha nga lloje të ndryshme të rreziqeve të ndryshme ndaj të cilave janë të ekspozuara.
Mëso më shumë
Përmes kontraktimit të paketës së sigurimit ju i transferoni UNIQA-s rreziqet e mundshme që janë të pranishme gjatë punimeve të ndërtimit dhe montimit që do të reduktojnë efikasitetin e biznesit tuaj dhe funksionimin profesional.
Mëso më shumë
Sigurimi mbulon të ardhurat e humbura të cilat i siguruari nuk mund t’i realizoj, si dhe mbulimin e shpenzimeve fikse gjatë ndërprerjes së aktivitetit si pasojë e rreziqeve të përfshira në sigurim.
Mëso më shumë
UNIQA ofron sigurim cilësor gjatë transportit tokësor, ujor dhe ajror ndaj të gjitha rreziqeve (All Risks) Klauzola * A *.
Mëso më shumë
Informacion mbi cookies
Kjo faqe përdor cookies. Këto përdoren për të siguruar funksionalitetin e kësaj faqe në internet dhe për të analizuar përdorimin e faqes në internet. Ju mund të gjeni më shumë informacion në politikën tonë të privatësisë.
Preferencat e cookies