Raporti i dëmit jopasuror nën përgjegjësinë e palës së tretë ndaj palëve të treta


LISTA E DOKUMENTACIONIT TEC NEVOJSHM P FORR PCRPUNIMIN E D DMIT MATERIALE NGA P LRGJEGJSIA AUTOMOBILE

1. K CLRKESA P COMPR KOMPENSIMIN E DAMMVE TAN PALUANSHME

 •  Kërkesë për dëmshpërblim (forma e shkarkimit)
 •  Prokura për përfaqësim (nëse pala e dëmtuar ka një prokurë)
 •  Deklarata e pëlqimit për përpunimin e të dhënave personale
 •  Certifikata e lindjes (nëse është e mitur)
 •  Dokumentacioni mjekësor (raporti nga dita e aksidentit, raportet e kontrollit, skanimet me rreze X / CT nëse merren, shpenzimet e trajtimit)
 •  Plotësoni Procesverbalet e Policisë me të gjitha shtojcat
 •  Llogari transaksioni nga pala e dëmtuar

2. KQRKESA P COMPR KOMPENSIM P FORR D DMET E PANATUESHME P FORR DHIMBJEN E SHPIRTS SFF VUAJT TO P TOR HUMBJEN E NJ NE Pranë

 •  Kërkesë për dëmshpërblim (forma e shkarkimit)
 •  Prokura për përfaqësim
 •  Deklarata e pëlqimit për përpunimin e të dhënave personale
 •  Certifikata e lindjes e aplikantit
 •  Certifikata e vdekjes së të ndjerit
 •  Certifikata e martesës
 •  Certifikatë nga komuna për të jetuar në një komunitet të përhershëm
 •  Certifikata e vdekjes dhe raporti mjekësor për shkaqet e vdekjes nga Enti Shtetëror i Statistikave
 •  Certifikatë nga Instituti i Mjekësisë Ligjore, Kriminologjisë dhe Deontologjisë Mjekësore
 •  Dëshmia e shpenzimeve të varrimit
 •  Plotësoni Procesverbalet e Policisë me të gjitha shtojcat
 •  Llogari transaksioni nga pala e dëmtuar


Shënim: UNIQA AD Shkup rezervon të drejtën të kërkojë shpjegime shtesë dhe dokumentacion shtesë nga pala e dëmtuar dhe autoritetet kompetente dhe institucionet, me qëllim të përcaktimit të rrethanave të rëndësishme në lidhje me dëmin e raportuar, të cilat nuk mund të përcaktohen nga dokumentacioni i paraqitur.

A keni ndonjë pyetje?

Qendra e kontaktit

info@uniqa.mk  Kontakt

Të ngjashme
Informacion mbi cookies
Kjo faqe përdor cookies. Këto përdoren për të siguruar funksionalitetin e kësaj faqe në internet dhe për të analizuar përdorimin e faqes në internet. Ju mund të gjeni më shumë informacion në politikën tonë të privatësisë.
Preferencat e cookies