Sigurimi i shëndetit në udhëtim jashtë vendit


LISTA E DOKUMENTACIONIT T RE KURKUAR P FORR PCRPUNIMI
 

1. Nëse i siguruari raporton:

 • Aplikimi / formulari i plotësuar në UNIKA, me adresën e saktë dhe numrin e telefonit (shkarko formularin)
 • Deklarata e pëlqimit për përpunimin e të dhënave personale
 • Deklaratë nga i siguruari, në të cilën ai do të tregojë rrethanat në të cilat ka ndodhur ngjarja, dmth për cilat arsye i është dashur ndërhyrja mjekësore
 • Faturë për trajtim të paguar dhe dëshmi se është paguar nga ai (në origjinal)
 • Raport specialisti nga një mjek, pra dokumentacioni i plotë mjekësor
 • Fotokopje e pjesës së përparme të pasaportës, e vulave hyrëse dhe dalëse (nëse dëmtimi është në Greqi, për të kopjuar formularin e hyrjes dhe daljes)
 • Fotokopje e policës së sigurimit të udhëtimit
 • Llogari transaksioni nga i siguruari / prindi

2. Nëse një institucion shëndetësor raporton:

 • Njoftimi me email ose postë elektronike për një ngjarje të siguruar
 • Raport specialist nga një mjek / Letër shkarkimi, pra dokumentacion i plotë mjekësor
 • Fotokopje e pjesës së përparme të pasaportës, e vulave hyrëse dhe dalëse, nëse dëmtimi është në Greqi, për të kopjuar formularin e hyrjes dhe daljes)
 • Fotokopje e policës së sigurimit të udhëtimit
 • Faturë për shërbimin e kryer mjekësor

Shënim: UNIQA AD Shkup rezervon të drejtën të kërkojë shpjegime shtesë dhe dokumentacion shtesë nga pala e dëmtuar dhe autoritetet kompetente dhe institucionet, me qëllim të përcaktimit të rrethanave të rëndësishme në lidhje me dëmin e raportuar, të cilat nuk mund të përcaktohen nga dokumentacioni i paraqitur.

A keni ndonjë pyetje?

Qendra e kontaktit

info@uniqa.mk  Kontakt

Të ngjashme
Informacion mbi cookies
Kjo faqe përdor cookies. Këto përdoren për të siguruar funksionalitetin e kësaj faqe në internet dhe për të analizuar përdorimin e faqes në internet. Ju mund të gjeni më shumë informacion në politikën tonë të privatësisë.
Preferencat e cookies