Sigurimi i shëndetit në udhëtim jashtë vendit


  • Kërkesë /formular nga UNIQA e plotësuar, me adresë dhe numër telefoni të saktë <shkarko formularin këtu>
  • Deklaratë nga i siguruari, ku do të përshkruaj rrethanat se si ndodhi ngjarja, përse u paraqit tek mjeku dhe a
    është paraqitur ngjarja tek KORIS<shkarko formularin këtu>
  • Fatura për mjekimin e paguar dhe dëshmi që është paguar nga ana e të siguruarit
  • Raport nga mjeku specialist, dokumentacini mjekësor i kompletuar
  • Kopje nga faqa e parë e pasaportës, nga vulat hyrëse dhe dalëse
  • Kopje nga polica e shëndetit në udhëtim
  • Xhiro llogaria e personit të siguruar

A keni ndonjë pyetje?

Qendra e kontaktit

info@uniqa.mk  Kontakt

Të ngjashme
Informacion mbi cookies
Kjo faqe përdor cookies. Këto përdoren për të siguruar funksionalitetin e kësaj faqe në internet dhe për të analizuar përdorimin e faqes në internet. Ju mund të gjeni më shumë informacion në politikën tonë të privatësisë.
Preferencat e cookies