Патничко-здравствено осигурување при патување во странство


ЛИСТА НА ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОБРАБОТКА ШТЕТИ ОД ПАТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Доколку пријавува осигуреникот:

 • Пополнета Пријава/образец на УНИКА, со точна адреса и тел.број (преземи формулар)
 • Изјава за согласност за обработка на лични податоци
 • Изјава од осигуреникот, во која ќе ги наведе околностите под кои се случил настанот, односно од кои причини имал потреба од лекарска интервенција
 • Фактура за платено лекување и доказ дека истата е платена од негова страна ( во оригинал )
 • Специјалистички извештај од доктор, односно комплетна медицинска документација
 • Фотокопија од предната страна од пасошот, од влезните и излезните печати ( доколку штетата е во Грција, да се ископира и листот за влез и излез од граница )
 • Фотокопија од полисата за патничко осигурување
 • Транскациска сметка од осигуреникот/родителот

  2. Доколку пријавува здравствена установа:
 • Известување  по е-маил или пошта за настанат осигурен случај
 • Специјалистички извештај од доктор/Отпусно писмо, односно комплетна медицинска документација
 • Фотокопија од предната страна од пасошот, од влезните и излезните печати доколку штетата е во Грција, да се ископира и листот за влез и излез од граница)
 • Фотокопија од полисата за патничко осигурување
 • Фактура за извршена медицинска услуга
 • Напомена:  УНИКА АД Скопје го задржува правото да бара дополнителни објаснувања и дополнителна документација од оштетениот и надлежните органи и инстутуции, а со цел да се утврдат важните околности во врска со пријавената штета, кој не можат да се утврдат од доставената документација.

Имате прашање?

Контакт центар

info@uniqa.mk  Контакт

ОСТАНАТИ ПРИЈАВИ НА ШТЕТИ
Информации за колачињата
Оваа страница користи колачиња. Овие се користат за да се обезбеди функционалност на оваа веб-страница и да се анализира употребата на веб-страницата. Повеќе информации можете да најдете во нашата политика за приватност
Преференции за колачиња