Kërkesë për karton jeshil të dëmtuar


LISTA E DOKUMENTACIONIT T N NEVOJSHM P FORR TRAJTIMIN E D DMEVE TART KARTONIT TRE GJELBR

1. K CLRKESA P COMPR KOMPENSIMIN E DAMMVE TAN PALUANSHME

 • Njoftimi përmes postës elektronike ose postës elektronike në lidhje me ndodhjen e një ngjarjeje të siguruar me një kërkesë për pagimin e dëmit nga një palë e tretë e dorëzuar tek përpunuesi
 • Raporti i policisë / Raporti evropian
 • Raport specialist nga një mjek / Letër shkarkimi, pra dokumentacion i plotë mjekësor
 • Fotokopje e kartonit jeshil
 • Deklarata nga një UNIQA i siguruar (nëse ngjarja regjistrohet me EI)
 • Prova e dëmit të paguar ndaj një pale të tretë
 • Kërkesa për rimbursim nga paraqitësi i kërkesës

2. KARKESA P COMPR KOMPENSIMIN E D DMIT MATERIAL

 • Njoftimi përmes postës elektronike ose postës elektronike në lidhje me ndodhjen e një ngjarjeje të siguruar me një kërkesë për pagimin e dëmit nga një palë e tretë e dorëzuar tek përpunuesi
 • Raporti i policisë / Raporti evropian
 • Procesverbali i Komisionit me fotografitë e ndërtesës / automjetit të dëmtuar
 • Leje trafiku nga automjeti i dëmtuar
 • Fotokopje e kartonit jeshil
 • Deklarata nga UNIQA e siguruar (nëse ngjarja regjistrohet me EI)
 • Prova e dëmit të paguar ndaj një pale të tretë
 • Kërkesa për rimbursim nga paraqitësi i kërkesës

Shënim: UNIQA AD Shkup rezervon të drejtën të kërkojë shpjegime shtesë dhe dokumentacion shtesë nga pala e dëmtuar dhe organet dhe institucionet kompetente, me qëllim të përcaktimit të rrethanave të rëndësishme në lidhje me dëmin e raportuar, të cilat nuk mund të përcaktohen nga dokumentacioni i paraqitur.

A keni ndonjë pyetje?

Qendra e kontaktit

info@uniqa.mk  Kontakt

Të ngjashme
Informacion mbi cookies
Kjo faqe përdor cookies. Këto përdoren për të siguruar funksionalitetin e kësaj faqe në internet dhe për të analizuar përdorimin e faqes në internet. Ju mund të gjeni më shumë informacion në politikën tonë të privatësisë.
Preferencat e cookies