Услови за осигурување - УНИКА А.Д. Скопје


Условите се поделени според класи на осигурување
(документот ви е достапен за преглед со кликнување на поднасловот)

 

1. Осигурување од последици на несреќен случај - незгода

- Општи услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода)
- Дополнителни услови за колективно осигурување на работници од последици на несреќен случај (незгода) 
- Дополнителни услови за осигурување на членови на домаќинство од последици на несреќен случај (незгода)
- Дополнителни услови за осигурување на деца од последици на несреќен случај (незгода)
- Дополнителни услови за осигурување на гости во хотели, мотели, кампови, бунгалови, капалишта, лекувалишта и слично од последици на несреќен случај (незгода)
- Дополнителни услови за осигурување на летачки персонал и патници при управување и возење авиони и други воздушни летала од последици на несреќен случај (незгода)
- Дополнителни услови за осигурување на возачи, патници и работници од последици на несреќен случај (незгода) за време на управување и возење на моторни и други возила
- Дополнителни услови за задолжително осигурување на патници во јавниот превоз од последици на несреќен случај (незгода)
- Посебни услови за колективно осигурување на лица за случај на тешка болест
- Посебни услови за осигурување на раководители (менаџери) од последици на несреќен случај (незгода) со примена на валутна клаузула
- Посебни услови за осигурување на ученици и студенти од последици на несреќен случај (незгода)
- Таблица за одредување на процентот на траен инвалидитет како последица од несреќен случај (незгода)
- Дополнителни услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода)

2. Здравствено осигурување

- Општи услови за доброволно здравствено осигурување
- Дополнителни услови за комбинирано дополнително и приватно доброволно здравствено осигурување за болничко и вонболничко лекување (MedUNIQA)
- Дополнителни услови за комбинирано дополнително и приватно доброволно здравствено осигурување на дневен надомест за болничко лекување (престој во болница)
- Дополнителни услови за комбинирано дополнително и приватно доброволно здравствено осигурување на фиксен надомест
- Посебни услови за здравствено осигурување на странски државјани во Република Македонија
 

3. Осигурување на моторни возила (каско)

- Услови за комбинирано осигурување на моторни и шински возила

4. Осигурување на шински возила (каско)

- Услови за комбинирано осигурување на моторни и шински возила

5. Осигурување на воздухоплови (каско)

- Услови за осигурување авио-каско и авио-одговорност

6. Осигурување на пловни објекти (каско)

- Општи услови за осигурување на пловни објекти на внатрешни води

7. Осигурување на стока во превоз (карго)

- Општи услови за осигурување на пратки во меѓународен копнен, речен, езерски и воздушен транспорт „против сите ризици“
- Општи услови за осигурување на пратки во меѓународен копнен, речен, езерски и воздушен транспорт „основни ризици“
- Услови за осигурување на пратки - стока против сите ризици при превоз со железница, моторни возила или коли во внатрешен транспорт
- Специјални услови и клаузули за осигурување на превоз на стоки во меѓународен транспорт

8. Осигурување на имот од пожар и природни непогоди

- Општи услови за осигурување на имоти
- Услови за осигурување од опасност од пожар и некои други опасности
- Посебни услови за осигурување на градежни објекти и опрема на договорена вредност
- Посебни услови за осигурување на залихи на флотантна основа од опасност од пожар и некои други опасности

9. Други осигурувања на имот

- Општи услови за осигурување на имоти
- Општи услови за осигурување посеви и плодови
- Општи услови (сите ризици) за штета на имот и прекин во работењето
- Услови за осигурување на објекти во градба
- Услови за осигурување на објекти во монтажа
- Услови за осигурување од опасност од провална кражба и разбојништво
- Услови за осигурување на градежни објекти за штети предизвикани од ризикот земјотрес
- Посебни услови за комбинирано осигурување на станови и ствари во домаќинство
- Посебни услови за осигурување на градежни објекти и опрема на договорена вредност
- Посебни услови за осигурување на имотот на електростопанските претпријатија
- Посебни услови за осигурување на објекти во градба и монтажа од сите ризици
- Посебни услови за осигурување на посеви и плодови
- Посебни услови за осигурување на стока во ладилници
- Посебни услови за осигурување животни
- Посебни услови за комбинирано осигурување на техничка опрема
- Услови за комбинирано осигурување на електронски сметачи, процесори и слични уреди
- Услови за осигурување на машини од кршење и од некои други опасности
- Услови за осигурување на ризикот откуп на странски фалсификувани средства за плаќање при вршење на менувачки работи
- Посебни услови за комбинирано осигурување на станови или куќи со предмети во домаќинството и членови на семејство
- Услови за осигурување на стакло од кршење
- Дополнителни услови за осигурување на мобилни телефони

10. Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила

- Услови за осигурување на моторни возила од автомобилска одговорност
Услови за осигурување на одговорноста на превозниците во друмскиот сообраќај во домашен и меѓународен транспорт - CMR

11. Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови

- Услови за осигурување авио-каско и авио-одговорност

12. Осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти

- Општи услови за осигурување на пловни објекти на внатрешни води

13. Осигурување од одговорност

- Општи услови за осигурување од одговорност
- Дополнителни услови за осигурување на одговорноста на работодавецот
- Дополнителни услови за осигурување на јавна одговорност и одговорност од производ
- Посебни услови за осигурување на одговорност на нотари
- Посебни услови за осигурување на одговорност на стечајни управници
- Посебни услови за осигурување од одговорност на друштвата за ревизија
- Посебни услови за осигурување на одговорност на туристички агенции
- Посебни услови за осигурување на судски извршители
- Посебни услови за осигурување на одговорност на адвокати
- Посебни услови за осигурување на трговец поединец - овластен геодет и трговско друштво за геодетски работи
- Посебни услови за осигурување на одговорност на лекари и останати здравствени работници
- Посебни услови за осигурување на одговорност на сметководители
- Посебни услови за осигурување од професионална одговорност на инженери

16. Осигурување од финансиски загуби

- Услови за осигурување од опасноста од прекин на работа поради пожар и некои други опасности
- Општи услови (сите ризици) за штета на имот и прекин во работењето
- Посебни услови за осигурување на апарати во домаќинството во период на продолжена гаранција

18. Осигурување на туристичка помош

- Услови за патничко осигурување

Имате прашање?

Contact details

info@uniqa.mk  Контакт

СЛИЧНО
Информации за колачињата
Оваа страница користи колачиња. Овие се користат за да се обезбеди функционалност на оваа веб-страница и да се анализира употребата на веб-страницата. Повеќе информации можете да најдете во нашата политика за приватност
Преференции за колачиња